مدیریت فروش حرفه ای

مدیریت فروش حرفه ای

سرفصلهای دوره

  1. راهبردهای کلان فروش موفق
  2. فروش ساختاریافته
  3. نکات ضروری برای فروشنده حرفه ای


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 110017 40 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفته
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست