دوره مدیریت کیفیت فراگیر TQM

مدیریت کیفیت فراگیر TQM
دوره مدیریت کیفیت فراگیر
سرفصلهای دوره

  1. مفاهیم کلیدی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
  2. الگوریتم اجرایی مدیریت کیفیت جامع
  3. معرفی مدلهای سرآمدی بر اساس سیر تحولی کیفیت کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 110001  250 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفته
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست