آشنایی با دوره ممیزی داخلی مدیریت کیفیت

      


ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردiso9001:2008
هدف دوره:

آشنایی با تکنیک های ممیزی¬ داخلی سیستم¬های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد  ISO 9001:2008، نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمان¬ها.

محتوای دوره:

در این دوره آموزشی مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم¬های مدیریت کیفیت و آنچه که باید بر اساس استاندارد ISO 19011:2002 در هنگام ممیزی کیفیت رعایت شود آشنا می¬شوند.
شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO 9001:2008 نحوه رفتار به هنگام ممیزی، تهیه برنامه¬ریزی و نحوه انجام مراحل ممیزی داخلی، نحوه تهیه چک لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی در این دوره مطرح گردیده و در کارگاه¬های آموزشی تمرین می¬شوند.
پیش نیاز: (اختیاری)
ندارد

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار British Certification Inc

شهریه دوره:
250/000 تومان
       تکمیل ثبت نام