آشنایی با دوره ممیزی داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

      


ممیزی داخلی سیستم¬های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه¬ای مبتنی بر سری استانداردهای
 OHSAS 18001:2007


هدف دوره:

آشنایی با الزامات استاندارد  ISO 18001:2007، نحوه مستندسازی و ممیزی  سیستم¬های مدیریت کیفیت و بهداشت حرفه¬ای

محتوای دوره:

در این دوره مفاهیم و اصول سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و ا رزیابی ریسک تشریح می¬شود. همچنین استاندارد OHSAS 18001:2007، به صورت کامل (دامنه کاربرد، تعاریف و واژگان، الزامات) به همراه مثال¬هایی تشریح می¬گردد.
ابزارهای ارزیابی ریسک نظیر FTA و HAZOP به صورزت اجمالی معرفی و کاربرد آنها توضیح داده می شوند. نحوه برنامه¬ریزی، هدایت، سازمان¬دهی، و  انجام ممیزی منطبق با استاندارد OHSAS 18001 آموزش داده می¬شود. نحوه مستندسازی منطبق با استاندارد OHSAS 18001 نیر در سرفصل مطالب این دوره آموزشی قرار دارد.
پیش نیاز: (اختیاری)
ندارد

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار British Certification Inc

شهریه دوره:
250/000 تومان
       تکمیل ثبت نام