آشنایی با دوره سرممیزی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

      


سرممیزی سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای مبتنی بر استانداردهای

 OHSAS 18001:2007 ثبت شده در IRCA
هدف دوره:
آشنایی با ممیزی برون¬سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی سیستم¬های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه¬ای مبتنی بر سری استاندارد
OHSAS 18001:2007، نحوه مستندسازی و ممیزی  سیستم¬های مدیریت کیفیت و بهداشت حرفه¬ای.محتوای دوره:
سروش اندیشه با همکاری سازمان RAB-QSA دوره سرممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استانداردهایOHSAS 18001 را تحت عنوان:''Occupational Health & Safety Management System Auditor/lead Auditor Training Course''((Based on OHSAS 18001 برگزار می¬کند.
این دوره توسط:   IRCA (International Register of Certificated Auditor Training Course) ثبت و مورد تأیید می باشد.
The Course No: A17357 Registered with the IQA International Register of Certificated Auditors (IRCA).

پیش نیاز: (اختیاری)
آشنایی با سری استاندارد OHSAS 18001:2007

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار RAB_QSA

شهریه دوره:
185 دلار آمریکا       تکمیل ثبت نام