آشنایی با دوره سرممیزی مدیریت ایمنی مواد غذایی

      

سرممیزی سیستم­­های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد

  ISO 22000:2005

هدف دوره:

آشنایی بانحوه ممیزی برونسازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005

محتوای دوره:

سروش اندیشه و شرکت BCI با همکاری سازمان RAB-QSA دوره سرممیزی سیستم¬های مدیریت ایمنی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005  را تحت عنوان << Lead Auditor/Lead Training Course >>  برگزار می کند.پیش نیاز: (اختیاری)
دوره مبانی و ممیزی داخلی   ISO 22000:2005و HACCP

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار RAB_QSA

شهریه دوره:
185 دلار آمریکا
       تکمیل ثبت نام